sponsors en partnerssponsors and partners
 

Stichting Natuur en Milieu

Stichting Natuur en Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een gezond milieu, rijke natuur en een mooi landschap. Als lobbyorganisatie pleiten we bij overheden, bedrijven en de politiek voor duurzame oplossingen van natuur-en milieu problemen. We geven oplossingen en sluiten partnerschappen. Zo maken we ons hard voor een gezond evenwicht tussen milieu en economie.

Het idee voor de c,mm,n is afkomstig van Natuur en Milieu. Met dit initiatief willen we de auto-industrie uitdagen om snel met schonere, stillere en zuinigere auto’s te komen. In 2005 heeft Natuur en Milieu de drie technische universiteiten gevraagd een duurzaam mobiliteitsconcept voor het jaar 2020 te ontwikkelen. Het resultaat is c,mm,n: de auto van de toekomst, maar ook een nieuwe manier van denken over mobiliteit. Lees meer over Stichting Natuur en Milieu en c,mm,n op www.natuurenmilieu.nl/cmmn.

TU Eindhoven

De TU/e toont schone mogelijkheden om auto's aan te drijven. De milieuvriendelijkste is een volledig elektrische aandrijflijn gevoed door batterijen. Om de beperkte actieradius hiervan te ondervangen bedacht de TU/e twee andere oplossingen in combinatie met de elektrische aandrijflijn: een kleine brandstofcel welke elektriciteit uit waterstof produceert én een dieselmotor.

TU Twente

Universiteit Twente laat je de toekomstige (auto)mobiliteit beleven. Met de rijsimulator kan men ervaren hoe een toekomstige autorit eruit zou kunnen zien. Er zijn vernieuwende mobiliteitsconcepten opgenomen die tonen dat de auto steeds meer gebruiksvoorwerp dan statussymbool wordt. Daarnaast wordt getoond dat de auto steeds duurzamer wordt door nieuwe technieken die de externe effecten van autorijden minimaliseren, die het carpoolen makkelijker maken en de rijtaak van de bestuurder verlichten.

Lees meer op www.utwente.nl/cmmn

Rabobank

De Rabobank en haar dochter Athlon Car Lease zijn belangrijke partners bij de ontwikkeling van een prikkelende visie op duurzame mobiliteit van de toekomst. Samen met Stichting Natuur en Milieu willen Rabobank en Athlon de automobilist bewustmaken van milieuvriendelijke alternatieven. De Rabobank heeft duurzame mobiliteit tot een speerpunt binnen de organisatie gemaakt. Zo kunnen leaserijders van de bank alleen kiezen uit milieuvriendelijke auto's, beschikken zij over een NS-businesscard, stimuleert en beloont de bank het fiets- en treingebruik onder het eigen personeel en is de bank betrokken bij projecten die duurzame mobiliteit bevorderen. Zo is de Rabobank initiatiefnemer van de proef 'Spits mijden', dat onderzoekt of en op welke manier automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden en van Nederland Bereikbaar, dat o.a. de Nationale Filevrije Dag organiseert.

Athlon Car Lease

Athlon Car Lease maakt zich sterk voor het verduurzamen van mobiliteit. Met 129.000 leaseauto’s draagt Athlon Car Lease immers bij aan veel verkeer op de weg met een behoorlijke hoeveelheid CO2-uitstoot. We nemen dan ook de verantwoordelijkheid op ons om te faciliteren in concrete oplossingen voor de nadelige gevolgen hiervan. Wij ondersteunen dan ook graag initiatieven die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van mobiliteit. Zo ontwikkelde Athlon Car Lease het Duurzaam Mobiliteitsplan met producten en diensten die het haar klanten makkelijk maakt om hun wagenpark te verduurzamen. Met het Duurzaam Mobiliteitsplan creëren we ruimte op de weg. We bieden tijdsbesparende en efficiëntere alternatieven voor het autogebruik en verminderen daarmee de CO2-uitstoot. Athlon Car Lease wil voorkomen dat de auto straks geen realistisch vervoersalternatief meer is. Maar ook participeren wij, evenals ons moederbedrijf Rabobank, in het c,mm,n project als inhoudelijk partner. Iedereen kan meedenken over het ontwerp van deze auto van de toekomst, de eerste open-source auto ter wereld. C,mm,n is onderdeel van het Duurzaam Mobiliteitsplan.

Logica

Logica levert het internetplatform waarmee vervoersspecialisten, ontwerpers, ingenieurs en andere geïnteresseerden de c,mm,n ontwerpen. De essentie van dit Online Collaboration Platform (OCP) is dat het is gebaseerd op crowdsourcing, ofwel het benutten van de ideeën van een groot aantal, onafhankelijk van elkaar opererende mensen als kennisbron. De innovatie vindt dus niet binnen de traditionele muren van ondernemingen en instellingen plaats, maar doorbreekt deze juist.

Het OCP helpt de ontwerpers doordat het continu dwarsverbanden legt tussen de aangeleverde ideeën en ontwerpen en deze op een toegankelijke manier presenteert. Daarmee wordt het ontwerpproces verrijkt en versneld. Logica presenteerde het OCP tijdens de AutoRAI, op het paviljoen van c,mm,n.

Transumo

Transumo is een Nederlands platform van meer dan 300 bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Onze centrale doelstelling is om bij te dragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit versterkt economische concurrentie- kracht, met grote aandacht voor mens & milieu. Inmiddels worden in Transumo verband meer dan 40 onderzoeksprojecten uitgevoerd, waarvan C,mm,n 2.0 er één is. De in 2007 gelanceerde 'auto van de toekomst' (c,mm,n) is doorontwikkeld en wordt nu sterker geplaatst in een toekomstvisie, zowel gericht op de rol van de gebruiker/mobilist in 2020 als binnen een realistisch transitieperspectief op mobiliteit in 2020. De verbreding van het technisch concept naar een toekomstvisie en transitiepad voor duurzame (in dit geval elektrische) mobiliteit maakt C,mm,n 2.0 voor Transumo interessant.

Gemeente Amsterdam

Amsterdam streeft ernaar om in 2040 een dynamische en schone metropool te zijn. Duurzame energie-opwekking en duurzame mobiliteit, waaronder elektrisch vervoer, maken van Amsterdam een schone stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De stedelijke ruimte wordt optimaal benut, zodat het landschap bespaard blijft. De bereikbaarheid is verbeterd door 'n uitgekiend en hoogwaardig openbaar vervoer en P+R voorzieningen rond de stad.

Hogeschool Rotterdam, opleiding Autotechniek

De opleiding Autotechniek van de Hogeschool Rotterdam leidt autotechnici op voor technische en commercieel-technische functies in de internationale autoindustrie. Daarbij kijken we naar het voertuig als geheel, maar ook naar het voertuig in relatie tot haar omgeving en als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem. Natuurlijk blijft de conventionele techniek belangrijk. Daarnaast geeft de opleiding veel aandacht aan de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe generatie duurzame voertuigen.

De visie van c,mm,n past hier goed in. Vanuit onze toegepast technische benadering willen we, samen met de opleiding Industrieel Produkt Ontwerpen (IPO), bijdragen aan de realisatie van het concept.

NCSI

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) bevordert en initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instellingen. Het NCSI is een actief kenniscentrum, waar kennis over sociale innovatie wordt geproduceerd, verzameld en verspreid en waar initiatieven op het terrein van sociale innovatie worden ondersteund.

Het NCSI is een samenwerkingsverband van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven.